TIES 2012

III Congrés Europeu de Tecnologies de la Informació en l'Educació i en la Societat:
Una visió crítica
Barcelona, 1, 2 i 3 de febrer de 2012

Com participar

Formats de participació

Les contribucions al congrés — comunicació, simposi, pòsters —, en castellà, català o anglès, s’han de lliurar abans del 30 de setembre de 2011, a través d’aquesta aplicació:

En compliment del disposat a la LO 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, l'informem que les dades personals facilitades per vostè seran incorporades a un fitxer responsabilitat de Reunions i Ciència per finalitats de promoció i altres relacionades amb l'esdeveniment. La formalització del present formulari implica l'autorització de Reunions i Ciència per utilitzar les dades personals facilitades amb la finalitat esmentada. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació, en el seu cas, a les nostres oficines.

Enviament de pòsters i comunicacions

Propostes de simposi
Si està interessat en enviar una proposta de simposi, li preguem que ompli aquest formulari i l'enviï per correu electrònic a la Secretaria Tècnica.

Les contribucions han de ser originals i no han d’haver estat presentades a cap altre tipus de reunió o publicació científica.

Les comunicacions s’agruparan per temàtiques. Els autors disposaran de 15 minuts per fer la seva presentació. En finalitzar tots els ponents, la coordinació de cada sessió plantejarà els temes clau que emergeixen de les presentacions per ser discutides amb tots els participants.

Els pòsters, es mostraran en el decurs del congrés. Els participants disposaran d’un lloc de presentació i un espai de temps prèviament especificat a fi d’intercanviar impressions amb els participants interessats.

Els simposis permetran una exploració en profunditat d’un seguit de comunicacions relacionades, per tal de mostrar una varietat de perspectives o les diferents facetes d’un projecte de recerca. Cada simposi haurà de contenir entre quatre i cinc participants. Hi ha d’haver un coordinador que introdueixi i moderi la sessió i un ponent que ofereixi una perspectiva crítica del simposi.

Orientacions per a la presentació de contribucions

Comunicacions

Les propostes per a comunicacions han de contenir entre 500 i 900 paraules, més referències bibliogràfiques (fins a 300 paraules) i aportar la següent informació:

e-Pòsters

Les propostes d'e-Pòsters s'han de presentar en format digital (JPG, PNG, PDF...) acompanyat de la següent informació:

Simposis

Criteris de selecció

Per a la valoració de las contribucions es tindrà en compte si: